Implementasi Pengajaran Solat Dapat Membina Kemahiran Pembelajaran Aktif Menggunakan Model Pengajaran Rasulullah SAW

Implementation of Prayer Teaching in Developing Active Learning Skills Based on the Teaching Model of the Prophet SAW

Authors

  • Nasyitah Farhanah Johari Faisal UKM
  • Mohammad Zaini Yahaya Pusat Kajian Syariah, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ahmad Munawar Ismail Pusat Kajian Usuluddin & Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Muhammad Adib Samsudin Pusat Kajian Syariah, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Syaidatun Nazirah Abu Zahrin Pusat Pengajian Citra, Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.47548/ijistra.2022.41

Keywords:

Model Pengajaran Solat Rasulullah, Solat Sempurna, Kemahiran Pembelajaran Aktif, Kemahiran Berkomunikasi

Abstract

Pembelajaran aktif adalah pendekatan pengajaran yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi ia kerana dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Namun aplikasinya masih kurang di Malaysia. Pendekatan pengajaran yang masih bersifat tradisional, guru kurang berpengalaman menyebabkan pembelajaran aktif kurang dilaksanakan di dalam bilik darjah. Kajian literatur menunjukkan bahawa: pertama; model pengajaran solat Rasulullah SAW dapat membina kemahiran pembelajaran aktif pelajar, kedua; penglibatan pelajar secara aktif di dalam bilik darjah dapat meningkatkan fokus dan kemahiran sosial. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan tahap akademik pelajar. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan analisis dokumen sebagai reka bentuk kajian. Artikel ini membincangkan implikasi pengajaran solat dalam membina kemahiran pembelajaran aktif pelajar. Hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah pengajaran yang menarik, kewibawaan guru dan psikologi pelajar amat penting dalam membina kemahiran pembelajaran aktif di dalam bilik darjah. Pembelajaran aktif ini menyumbang kepada pembangunan peradaban Islam dengan melahirkan lebih ramai pelajar yang cemerlang, kreatif, kritis dan inovatif.

 

 

Active learning is a teaching approach proposed by the Ministry of Education Malaysia and Ministry of Higher Education because it can increase students' understanding of learning. However, the application is still lacking in Malaysia. The teaching approach that is still traditional, the lack of experienced, and too focused on teacher-centered teaching causes active learning to be less implemented in the classroom. Literature review shows that the teaching of the prayers of the Prophet SAW can build students' active learning skills. Studies also show that active student involvement in the classroom can improve focus and social skills in the classroom. This indicates that the teaching of prayer and active learning can improve students ’academics. This study is a qualitative study that uses document analysis as the study design. Thus, this article discusses the implications of prayer teaching in building students ’active learning skills. The results show that teaching methods, teacher authority and good student ability can build active learning skills in the classroom. Some suggestions for improvement are also presented to further strengthen active learning while in the classroom. This active learning contributes to the development of Islamic civilization by producing more creative, critical and innovative students.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran

Abdul Fattah Abu Ghuddah al-Halabi al-Suri. (2009). Rasulullah Pendidik Terulung, 40 Teknik Rasulullah Mengajar. Negeri Sembilan: al-Azhar Media.

al-Na’miy, Abdullah Amin. (1994). Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabisi. (Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Bukhari, al-Imam. (1994). Sahih Al-Bukhari. (Tahqiq: Shaikh Abd al-Aziz ‘Abdullah). Jil. 1-5. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Ghazali. 2000. Iḥya’ Ulum al-Dīn, jil. 1. Kaherah: Dār al-Taqwa li al-Turath.

al-Ghazali. 2000. Iḥya’ Ulum al-Dīn, jil. 2. Kaherah: Dār al-Taqwa li al-Turath.

Al-Qattan, Manna‘. 2000. Mabahith fi ‘Ulum al-Quran. Beirut: Maktabah al-Ma ‘arif li al-Nasr wa al-Tawzi‘.

Al-Suyuti, al-Imam al-‘Allamah Jalal al-Din. t.th. Anmuzuji al-Lubaib fi Khasais al-Habib. t.tp,t.pt.

Al-Zarkashi, Bad al-Din Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Bahadir. (1957). Al-Burhan fi ‘Ulum al-Quran. Mesr: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Shirkaihi.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. al-Tafsir al-Wajiz ‘ala Hamisy Alquran al-‘Azhim. Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.

Anuar Puteh. 2001. Perkembangan dan pembentukan remaja menurut perspektif Islam. Jurnal Kajian Malaysia, Jld XIX,No 2, 19(2), 79-101.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education , 6th ed. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Dale, Edgar. (1969). Audio-Visual Methods in Teaching, 3rd ed., Holt, Rinehart & Winston, New York,p. 108.

Ibnu Khaldun. (2002). Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beirut: Dar Qalam.

Ibnu Majah. (2000). Hadith riwayat Ibn Majah, Kitab al-Sunnah, Bab al-Solah fil saubil wahid, no. Hadith 1050. Abi al-Hassan al-Hanafi, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar al-Ma’rifat, 2: 69.

Ibnu Majah. (2000). Hadith riwayat Ibn Majah, Kitab al-Sunnah, Bab Iqamah al-Solah, no. Hadith 1223. Abi al-Hassan al-Hanafi, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar al-Ma’rifat, 2: 70.

Kamus Dewan Edisi ke-4 Cetakan ke 3 (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Dasar Pendidikan Kebangsaan. Cetakan Pertama. Edisi ketiga. Putrajaya: Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Buku dasar elemen kemahiran berfikir aras tinggi (Pedagogi). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Shahrin Awaluddin. (1998). Pendidikan Islam berasaskan realiti semasa. Dalam Juriah Long (editor): Inovasi dalam Perkaedahan Pengajaran. Bangi: Penerbit UKM.

Syed Hamid al-Habsyi. (1993). Penghayatan Solat Pengertian Tentang Sembahyang. Kuala Lumpur: Penerbit Pustaka Antara.

Zuraidah Ramdzan@Ramban. (2013). Kesediaan, amalan dan strategi pengajaran pendidikan Islam Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahun Satu (KSSR). Johor Bharu, Malaysia: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Ab. Halim Tamuri, Zarin Ismail, Kamarulzaman Abdul Ghani, Khadijah Abdul Razak, Zarin Ismail dan Mohd Aderi Che Noh. 2005. "Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar". Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan, UKM dan JAPIM. Kementerian Pendidikan Malaysia

Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham Hamzah, Khadijah Abdul Razak dan Mohd Aderi Che Noh. 2010. Kajian tahap profesionalisme guru-guru pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah di bawah kementerian pelajaran malaysia Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan, UKM dan Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian pelajaran Malaysia

KPM (2001). Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ringkasan Eksekutif Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. https://www.moe.gov.my/muat-turun/penerbitan-dan-jurnal/1820-r-e-pelan-pembangunan-pendidikan-2013-2025/file (diakses pada 26 November 2021).

Farihah Mohd Noor. (2020). Tahap Pengetahuan Dan Kemahiran Guru Tahfiz Terhadap Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan (ISPEN 2020).

Felder R. M. & Brent R. 2003, Designing and Teachning Courses to Satisfy the ABET Engineering Criteria, Journal of Engineering Education, 92 (1): 7-25.

Ismail, N., Zahrin, S. N. A., & Azizan, N. I. (2018). Kajian Awal Terhadap Cinta Ilmu dan Keperibadian Ummah Cemerlang dalam Kalangan Mahasiswa Muslim: A Preliminary Study on Love for Knowledge and The Excellent Ummah Personality Among Muslim Students. al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 3(1), 24-34.

Kamarul Azmi. (2013). Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Islam: Pengamalan guru Cemerlang Pendidikan Islam (Active Learning in Islamic Education: Practicing Excellent Teacher of Islamic Education).

Knight, C. Gasevic, D. & Richards, G. (2005). Ontologies to Integrate Learning Design and Learning content. Journal of Interactive Media in Education in Special Issue on Advances in Learning De- sign, (7).

Drew V. & Mackie L. 2011. Extending the Constructs of Active Teaming: Implications for Teachers’ pedagogy and practice in Curriculum Journal, 22:4, 451-467.

Meyers, C. & Jones, T. (1993). Promoting Active Learning: Strategies for the College Classroom. USA: San Francisco.

M. Abdel Haleem. 2002. The Prophet Muhammad as a teacher: implications for hadith literature. The Islamic Quarterly XL 6 (2): 121-137.

Nazirah Hamdan & Kamarul Azmi Jasmi. (2013). Bentuk Metodologi Pengajaran Rasulullah Saw Dari Perspektif Pemikiran Imam Al-Nawawi Menerusi Kitab Himpunan Hadis Empat Puluh, Fakulti Tamadun Islam, UTM. Prosiding Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam (Seppim'13), hlmn. 574.

Siti Marlina Sabran. (2013). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) pelajar tingkatan lima dalam penyelesaian matematik Johor Bharu. Disertasi Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

kWilke, R. Russell. (2003). The effect of active learning on student characteristics in a Human Physiology course for non-majors. Advances in Physiology Education 27(4).

Zahrin, S. N. A., Shaharuddin, S., & Abd Malik, N. H. M. (2019). Development of

Instrument and Transformation of Excellent Muslim through Love of Knowledge. Islāmiyyāt, 41(1): 3-11.

Effandi Zakaria. (2003). Kesan Pembelajaran Koperatif Ke Atas Pelajar Matrikulasi. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul Azmi, 2010. Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia: Satu Kajian Kes. Tesis Dr. Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hatifah Yussof. 2000. Pendidikan Syariah Islamiyyah: Satu Kajian Tentang Permasalahan dalam Pengajaran di Sekolah Agama dan Harian (Kem. Pendidikan) dan Sekolah Agama Menengah Kerajaan Negeri di Selangor. Projek Penyelidikan Sarjana. Fakulti Pendidikan UKM.

Lokman Musa. (2007). “Penguasaan Rukun Solat Menerusi Kem Bestari Solat (Kbs): Kajian di Sekolah Rendah Daerah Gua Musang, Kelantan” . Disertasi Sarjana Pendidikan Islam Jabatan Fiqh dan Usul, Universiti Malaya.

Muhammad Farid bin Kamsan. 2002. Perkaitan Amalan Solat dengan Amalan Pengurusan masa Akademik Pelajar-Pelajar Islam Di Surau Kolej Rahman Putra, UTM : Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana Muda. UTM.

Muhammad Khailani Abdul Jalil. 1993. Penggunaan Media Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pengajaran Feqah (KBSM). Tesis Sarjana. Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.

Mohd Nazir Ibrahim. (2013). Kefahaman dan Penghayatan Amalan Solat Fardu dalam kalangan orang asli Pos Pulat, Gua Musang, Kelantan. Tesis Sarjana Muda. Perak Darul Ridzuan: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Yahya Abdullah. (2003). Persepsi, Minat dan Penghayatan Pelajar Terhadap Pendidikan Islam di Kalangan Pelajar Tingkatan 5 di SMK Muzaffar Shah, Simpang Empat, Semanggol Perak. Tesis Sarjana Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Johari Faisal, N. F. ., Yahaya, M. Z. ., Ismail, A. M., Samsudin, M. A. ., & Abu Zahrin, S. N. . (2022). Implementasi Pengajaran Solat Dapat Membina Kemahiran Pembelajaran Aktif Menggunakan Model Pengajaran Rasulullah SAW: Implementation of Prayer Teaching in Developing Active Learning Skills Based on the Teaching Model of the Prophet SAW. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, 3(4), 254-267. https://doi.org/10.47548/ijistra.2022.41