Sejarah, perkembangan ekonomi dan hubungan antarabangsa Kedah Tua dari kurun ke-2 hingga ke-14 Masihi

Authors

  • Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli Associate professor, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.26

Keywords:

Kedah Tua, Kataha, Kataram, Chieh Cha, Kalah-bar, arkeologi, protosejarah

Abstract

Kertas kerja ini bertujuan untuk melihat kepada perkembangan kronologi sejarah, ekonomi dan hubungan antarabangsa yang berlaku dalam kerajaan Melayu Kedah Tua dari kurun ke-2 hingga ke-14 Masihi. Pendekatan yang diambil untuk berhujah adalah dengan menggunakan sumber bertulis asing sama ada dari Arab-Parsi, China dan India serta data-data arkeologi yang dijumpai hasil penyelidikan yang bermula sejak 1840-an oleh Lef. Kolonel James Low. Data arkeologi berkenaan dengan Kedah Tua diinterpretasi berdasarkan kepada jumpaan artifak, ekofak dan juga features. Antara artifak yang penting ialah inskripsi yang mana dihasilkan ketika pemerintahan Dinasti Chola, selain monumen berupa candi berunsur agama Buddha dan Hindu telah menunjukkan kepentingan Kedah Tua dalam lanskap sejarah sebelum abad ke-14 Masihi. Kekuatan ekonomi kerajaan Melayu Kedah Tua juga didapati berkembang sejak zaman akhir prasejarah lagi dengan berkembangnya industri pembuatan tembikar tanah dan juga peleburan besi di Sungai Mas dan juga di Sungai Batu. Industri pembuatan manik kaca Indo-Pasifik juga berkembang ketika zaman protosejarah di samping kepakaran dalam ilmu senibina candi dan pembuatan bata.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, J. (1998). “History, archaeology, and the question of foreign control in early Historic-Period Peninsular Malaysia”. International Journal of Historical Archaeology 2(4): 261-289.

Anon. Laporan Manik. (1996). Kedah: Muzium Arkeologi Lembah Bujang.

Anon. Laporan Manik. (1999). Kedah: Muzium Arkeologi Lembah Bujang.

Berkson, I. B. (1969). Theories of acculturation: A critical study. New York: Arno Press.

Bosch, F.D.K. (1930). “Verslag ban een reis door Sumatra”, O.V Bijlage, c, hlm. 133-167.

Bosch, F.D.K. (1961). Selected studies in Indonesian archaeology. The Hague: Martinus Nijhoff.

Braddell, Roland. (1950). “A study of ancient times in the Malay Peninsula and the Straits of Malacca”, dlm. JMBRAS, Jld. XXIII (1): 1 – 36.

Braddell, Roland. (1989) (edisi kedua). A study of ancient times in the Malay Peninsula and the Straits of Malacca and notes on ancient times in Malaya. Kuala Lumpur: MBRAS.

Coedés, G. (1968). The Indianised states of South East Asia. Honolulu: Hawaii.

Farhana Abdullah. 2013. Kepelbagaian Jenis Seramik di Tapak Arkeologi Sungai Mas, Kota Kuala Muda Kedah. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hall, D.G.E. (1955). A history of South-East Asia. London: Macmillan Limited.

Hall, K.R. (1985). Maritime trade and state development in early Southeast Asia. Sydney: George Allen & Unwin.

Hutauruk, M. (1988). Pelarian yang tidak punya apa-apa menjadi Maharaja. Jakarta: Penerbitan Erlengga.

Jacq-Hergoualc’h, Michel. (1992). La civilisation de ports-entrepôts du Sud Kedah (Malaysia) : Ve-XIVe siècle. Paris: Editions L’Harmattan.

Kamarudin Ab Razak. (1992). Laporan Penyelidikan dan Galicari Arkeologi Candi Sungai Mas (Situs 32) Mukim Kota, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. Kuala Lumpur: Unit Arkeologi, Jabatan Muzium dan Antikuiti.

Kamarudin Ab Razak. (1993). Laporan Penyelidikan dan Galicari Arkeologi Candi Sungai Mas (Situs 32) Mukim Kota, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. Kuala Lumpur: Unit Arkeologi, Jabatan Muzium dan Antikuiti.

Kamarudin Ab Razak. (1994). Laporan Penyelidikan dan Galicari Arkeologi Candi Sungai Mas (Situs 32) Mukim Kota, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. Kuala Lumpur: Unit Arkeologi, Jabatan Muzium dan Antikuiti.

Kamarudin Zakaria. (2004). “Penyelidikan Arkeologi Sungai Mas, Kedah”. Jurnal Arkeologi Malaysia, hlm 17.

Leong Sau Heng. (1990). Collecting centres, feeder points and entrepots in the Malay Peninsula, 1000 B.C – A.D 1400. Dalam Khatirithamby, Wells, dan Villears, J. (eds). The Southeast Asia Port and Polity, Rise and Demise, hlm. 17-38, Singapura: Singapore University Press.

Lamb, Alastair. (1961). Chandi Bukit Batu Pahat: Some additional notes. Federated Museums Journal 6: 1-9

Majumdar, R. C. (1944). Hindu Colonies in the Far East. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay.

Miksic, John. (1998). Wider contact in prehistoric times. Dlm. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahmad (pnyt.). The Encyclopedia of Malaysia: Early history, hlm. 74-89. Singapore: Edition Didier Millet.

Mohd Supian Sabtu. (2002). Tamadun awal Lembah Bujang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Termizi Hasni. (2016). Tapak hunian masyarakat prasejarah dan protosejarah di sepanjang Lembangan Sungai Muda. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nasha Rodziadi Khaw. (2011). Pensejarahan Kedah Tua: Satu Analisis Sosioekonomi. Tesis Sarjana. Universiti Sains Malaysia.

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Othman Mohd Yatim. (1992). Warisan Lembah Bujang. Kuala Lumpur: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia & Jabatan Muzium dan Antikuiti.

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. (2002). Arkeologi pra Islam pesisir Selat Melaka evolusi atau migrasi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. (2008). Archaelogical Evidences of Early Settlements in the Malay Peninsula. Proceedings of International Conference on Human Habitat and Environmental Change, hlm. 15-22. Bangi: Institute of the Malay World and Civilization (ATMA), UKM & Environmental Management Society (EMS), Malaysia.

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. (2004). Peranan Sains dalam Penyelidikan Arkeologi Prasejarah. Prosiding Persidangan Kebangsaan Sains dan Teknologi Dalam Pemuliharaan Warisan Negara, 16-19 Ogos, Melaka.

Nilakanta Sastri. (1949). South Indian Influences in the Far East. Bombay: Hind Kitabs Ltd.

Nilakantha Sastri, K. A. (1975). The Colas. Madras: The University of Madras.

Nuratikah Abu Bakar & Zuliskandar Ramli. (2017). Penelitian Artifak, Fungsi Dan Jenis Batuan di Kampung Sungai Mas, Kota Kuala Muda, Kedah. Dlm. Zuliskandar Ramli, Muhlis Hadrawi, Akin Duli, Khalid Jusoh & Muhammad Shafiq Mohd Ali (pnyt.). Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-6 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu (Jilid 1), 12-13 Ogos 2017, Johor Bahru, hlm. 125-136. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

Park, R. E. & Burgess, W. E. (1921). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press.

Projek Penyelidikan dan Ekskavasi Arkeologi Lembah Bujang, Kedah. 2008. Bangi: UKM Pakarunding.

Quaritch-Wales, H. G. (1940). “Archaelogical research on ancient Indian colonization in Malaya”, dlm. JMBRAS, Jld. XX (1): 1 – 11.

Quaritch-Wales, H. G. (1976). The Malay Peninsula in Hindu Times. London: Bernard Quaritch Ltd.

Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. J. (1936). “Memorandum for the study of acculturation”. American Anthropologist, 38: 149-152.

Sachithanantham, Singaravelu. (2010). “The importance of the recent archaeological evidence discovered in the site of Sungai Batu for the early history of Bujang Valley Civilisation”, Laporan, Tidak Diterbitkan, hlm. 1-4, Tidak Diterbitkan.

Soekmono, R. (1973). Pengantar sejarah kebudayaan Indonesia II. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Soekmono, R. (1974). Candi, fungsi dan pengertiannya. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Sullivan, Michael. (1958). Éxcavation in Kedah and Province Wellesley”, dlm. JMBRAS, Jld. XXXI (1): 188 – 219.

Takakusu, J. (1896). A record of Buddhist religion as practiced in India and Malay Archipelago. Oxford: Claredon Press.

Treloar, F. E. & Fabris, G. J. (1975). “Evidence of the contemporary existence of two Kedah sites”, dlm. JMBRAS, Jld. XLVIII (1): 74-77.

Van Leur, J. C. (1955). Indonesian trade and society. The Hague.

Wheatley, Paul. (1961). The Golden Khersonese. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Wheatley, Paul. (1964). The Golden Khersonese. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Zuliskandar Ramli & Kamarudin Zakaria. (2008). Penemuan Manik di Lembah Bujang. Dlm. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (pnyt.). Lembah Bujang dari Perspektif Arkeologi dan Pelancongan, hlm. 219-240. Bangi: Institut Alam Dan Tamadun Melayu.

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi (2008). Perdagangan di Nusantara. Dlm. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (pnyt.). Lembah Bujang dari Perspektif Arkeologi dan Pelancongan, hlm. 154-173. Bangi: Institut Alam Dan Tamadun Melayu.

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Abdul Latif Samian. (2011). X-Ray Fluorescent analysis on Indo-Pacific glass beads from Sungai Mas, Kota Kuala Muda, Kedah. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 287(3): 741-747.

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Adnan Jusoh & Mohd Zobir Hussein. (2012). Compositional analysis on ancient bricks from Candi Sungai Mas (Site 32/34), Bujang Valley, Kedah. American Journal of Applied Sciences 9(2): 196-201.

Zuliskandar Ramli. (2012). Proses akulturasi budaya India dan transformasi ilmu masyarakat Kedah Tua berdasarkan data arkeologi dan kajian saintifik. Tesis Ph. D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zuliskandar Ramli. (2012). Zaman Protosejarah di Malaysia. Bangi: ATMA UKM.

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. 2012. Zaman Proto Sejarah di Malaysia: Satu Pengenalan. Bangi: Penerbit UKM.

Zuliskandar Ramli dan Nik Adzrieman Abd Rahman. (2012). Kerajaan Kedah Tua: Pencapaian dalam Sains dan Teknologi pada Awal Abad Masihi Sehingga 14 Masihi. Dlm. Abdul Latif Samian, Nazri Muslim & Hamdzun Haron (pnyt.). Sains & Teknologi di Alam Melayu, hlm. 359-375. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Sharifah Nur Izzati Sayed Hasan, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Norlelawaty Haron & Hasnira Hassan. (2014). Sungai Mas, Kuala Selinsing dan Santubong: Pusat Pengeluaran Manik Kaca Indo-pasifik di Asia Tenggara pada Zaman Proto-sejarah. Dlm. Abdul Latif Samian & Nazri Muslim (pnyt.). Isu-isu Sains & Teknologi di Alam Melayu, hlm 370-391. Bangi: Institut Alam Dan Tamadun Melayu.

Zuliskandar Ramli. (2015). Akulturasi budaya dan transformasi ilmu masyarakat Melayu Kedah Tua. Dlm. Mohd Samsudin, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli (pnyt.). Sejarah dan budaya di Alam Melayu. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zvelebil K. (1973). The Smile of Murugan on the Tamil Literature of South India. Leiden: E.J. Brill.

Zvelebil, K. (1975). Tamil Lite

Downloads

Published

2020-10-18

How to Cite

Ramli, P. M. D. Z. (2020). Sejarah, perkembangan ekonomi dan hubungan antarabangsa Kedah Tua dari kurun ke-2 hingga ke-14 Masihi. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, 1(1), 58-87. https://doi.org/10.47548/ijistra.2020.26